مجوز پیام رسان هاوشبکه های اجتماعی

پیام رسان ها و شبکه های کاربر محور

ثبت کانال/صفحه شبکه اجتمائی

کانال و صفحات شبکه اجتمائی

ثبت وب سایت

ثبت وب سایت و دریافت نشان ملی ثبت

ثبت خطوط پیامک انبوه

ثبت خطوط پیامک انبوه

ثبت نرم افزارهای موبایلی(...,Game,app)

ثبت نرم افزارهای موبایلی(...,Game,app)

نرم افزار و محتواهای دیجیتالی بر حامل((DVD, قلم قرآنی و غیره)

ثبت نرم افزارهای موبایلی(DVD, قلم قرآنی و غیره)

مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال

مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال (موسسات فرهنگی دیجیتال)

صدور مجوز خدمات ارزش افزوده- تلفن گویا

خدمات ارزش افزوده (Vas)- تلفن گویا(In)

نمایشگاه و جشنواره ها

نمایشگاه و جشنواره ها

شبکه ملی فرهنگ

شبکه ملی فرهنگ

استعلام شاهدو هولوگرام

استعلام شاهدو هولوگرام

شکایات و گزارشات مردمی

شکایات و گزارشات مردمی